آگهی استخدامی در یزد

استخدام بانک صادرات در یزد – کلیه رشته های مدیریتی و کامپیوتر و IT و …

بانک صادرات ایران به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیـاز خـود در تعـدادی شهرسـتان هـااستان یزد برای تصدی در شغل بانکدار و بانکیار (تحویلدار)، از داوطلبان مرد و زن واجـد شـرایط بـه شـرح جـدول زیـر بر اساس ضوابط آیین نامه اسـتخدامی مربـوط، از طریـق آزمـون کتبـی ، مصـاحبه ، معاینـات پزشـکی و . . . […]